Algemene Voorwaarden Mijnchampagnemoment Champagne Rally

U kunt deze ook als PDF downloaden. Klik dan hier

Bedankt voor je interesse in een Champagne Rally van Mijnchampagnemoment. We hopen dat je er enorm van gaat genieten, maar eerst de Algemene Voorwaarden (gepubliceerd op en geldig vanaf 6 Februari 2023). Op deze pagina leest u de Algemene Voorwaarden van Mijnchampagnemoment Champagne Rally. Inschrijving voor deelname aan een Champagne Rally houdt in dat u uitdrukkelijk en onverkort instemt met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1                Definities

 •      In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Mijnchampagnemoment: de onderneming Mijnchampagnemoment gevestigd te Eindhoven met KvK 69045488 die de Overeenkomst met Deelnemer sluit;
 2. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft voor een Evenement van Mijnchampagnemoment op de Website;
 3. Partijen: Mijnchampagnemoment en de Deelnemer gezamenlijk;
 4. Overeenkomst: de Overeenkomst (al dan niet op afstand) tussen Partijen aangaande deelname aan een Evenement;
 5. Deelname: deelname aan een Evenement na Inschrijving;
 6. Evenement: Champagne Rally’s georganiseerd door Mijnchampagnemoment;
 7. Editie: de opengestelde Champagne Rally
 8. Maximumaantal deelnemende teams: 20 teams van twee personen per team (totaal 40 personen);
 9. Inschrijving: (online) opgave (via de Website) dat Deelnemer deelneemt aan de Champagne Rally;
 10. Organisatoren: Mijnchampagnemoment en medewerkers;
 11. Voertuig: een voertuig dat deelneemt aan het Evenement;
 12. Beelmateriaal: foto’s, video’s en overig beeldmateriaal;
 13. Website: de Website die is verbonden aan de domeinnaam https://mijnchampagnemoment.nl of subdomeinen;
 14. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Mijnchampagnemoment.

Artikel 2                Toepasselijkheid

2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen ten aanzien van deelname aan Evenementen tussen de Deelnemer en Mijnchampagnemoment.

2.2          Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) wordt gevolgd.

Artikel 3                Inschrijving en Deelname  

3.1          Via Inschrijving op de Website komt de overeenkomst van Deelname aan het Evenement tot stand. De Deelnemer kan zich geldig inschrijven via de Website. De Deelnemer dient de gevraagde informatie juist en volledig op te geven en de Algemene Voorwaarden na te lezen en te accepteren. Indien de gevraagde gegevens wijzigen, dient de Deelnemer daarover vóórdat het Evenement van start gaat Mijnchampagnemoment volledig te informeren. Mijnchampagnemoment is niet gehouden om een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de Deelnemer verstrekte informatie.

3.2          De kosten per editie en per persoon vastgesteld. De kosten worden uiterlijk 30 dagen voor het Evenement gefactureerd aan de inschrijvende Deelnemer, waarbij een betalingstermijn van zeven (7) kalenderdagen geldt.

3.3          Indien niet tijdig en/of volledig wordt betaald, is de Deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere aanzegging of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Deelnemer nog steeds gehouden tot betaling van de kosten voor de Editie vermeerderd met een bedrag van €208,50.

3.4          Bij Inschrijving dient de Deelnemer een aanbetaling van € 500,00 te doen, die in mindering wordt gebracht op de totale kosten voor het Evenement.

3.5          Na ontvangst van de aanbetaling en acceptatie van de Algemene Voorwaarden is de Deelname definitief. Mijnchampagnemoment heeft echter te allen tijde het recht om een Inschrijving te weigeren. In dat geval zal Mijnchampagnemoment de inschrijvende partij binnen tien (10) werkdagen inlichten en de aanbetaling na mededeling van weigering direct terugstorten.

3.6          Mijnchampagnemoment zal per Evenement een maximumaantal deelnemende teams bepalen. De Inschrijving voor een Evenement wordt gesloten wanneer het maximaal aantal deelnemende teams is bereikt en uiterlijk één (1) maand voor de start van het Evenement. Mijnchampagnemoment kan te allen tijde bepalen dat de Inschrijving voor het Evenement wordt verlengd.

3.7 Indien de Inschrijvingen voor een Evenement het maximaal aantal deelnemende teams overtreft, zullen de boventallige Deelnemers op een wachtlijst worden geplaatst in de volgorde van datum van Inschrijving. Indien een Deelnemer uitvalt, kan een Deelnemer op de wachtlijst worden gevraagd om alsnog in te schrijven.

3.8          Bij schending van enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden door Deelnemer, is Mijnchampagnemoment gerechtigd om de Deelnemer toegang tot het Evenement te weigeren alsmede van het Evenement te doen verwijderen, zonder daarbij enige compensatie aan de Deelnemer verschuldigd te zijn.

3.9          Een Deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn om deel te kunnen nemen aan een Evenement.

3.10        Deelnemer dient over een geldig paspoort en/of ID kaart te beschikken

3.11        Deelnemen aan het Evenement moet in teamverband. Een team bestaat uit twee personen die samen met één voertuig deelnemen. Beide Deelnemers moeten in het bezit van een geldig autorijbewijs zijn.

3.12        Onderdeel van het Evenement is het bezoeken van diverse champagnehuizen. Tijdens de duur van het Evenement kan er champagne worden gekocht bij deze champagnehuizen. Alle verkopen dienen plaats te vinden via Mijnchampagnemoment, tenzij anders bepaald, waar Mijnchampagnemoment alsdan daarover nadere informatie zal verstrekken.

Artikel 4                Herroepingsrecht Deelnemer

4.1          De Deelnemer kan de Overeenkomst met Mijnchampagnemoment gedurende een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen, zonder motivering of enige schadevergoeding, ontbinden.

4.2          De herroepingstermijn, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, loopt vanaf het moment dat Mijnchampagnemoment de aanbetaling heeft ontvangen.

4.3          In geval van tijdige herroeping zal Mijnchampagnemoment de aanbetaling als bepaald in artikel 3.4 van de Algemene Voorwaarden terugstorten.

Artikel 5                Annuleren of wijzigen

5.1          Door de gemaakte kosten in de voorbereiding is kosteloos annuleren net voor het Evenement niet mogelijk. Indien de organisatie door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is het Evenement voor aanvang te annuleren, wordt 50 procent van het inschrijfgeld gerestitueerd.

5.2          Een reeds aangekocht ticket kan worden overgedragen aan een ander persoon, na akkoord van de organisatie.

5.3          Indien de Champagne Rally gestaakt wordt door gevolg van calamiteiten of overmacht, dan wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Mijnchampagnemoment geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor Mijnchampagnemoment niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De beslissing tot staking kan alleen door de organisatie genomen worden. De beslissing is onherroepelijk en staat niet ter discussie.

Artikel 6 Organisatie

6.1          Mijnchampagnemoment organiseert elk Evenement naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk. De verbintenis van Mijnchampagnemoment is derhalve een inspanningsverbintenis.

6.2          Het staat Mijnchampagnemoment vrij om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n).

6.3          Mijnchampagnemoment behoudt zich het recht voor om, in geval van onvoorziene omstandigheden, wijzigingen aan te brengen in het schema en/of faciliteiten van een Evenement. In dat geval zal Mijnchampagnemoment een vergelijkbaar alternatief aanbieden.

Artikel 7                Eisen en regels voertuig

7.1          Alleen voertuigen die zijn APK goedgekeurd door de Rijksdienst van het Wegverkeer Nederland mogen deelnemen aan de Champagne Rally van Mijnchampagnemoment.

7.2          De voertuigen waarmee wordt deelgenomen aan de Champagne Rally moeten voldoen aan alle geldende wettelijke eisen. Het voldoen aan alle wettelijke eisen van het voertuig is volledig de eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer.

7.3          Het voertuig dat deelneemt aan de Champagne Rally dient ten minste WA verzekerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van de Wet zoals deze geldt in Nederland.

7.4          Er worden geen eisen gesteld aan bouwjaar, leeftijd en waarde van het voertuig.

7.5          Het voertuig mag niet voorzien zijn van zwaailichten, sirenes en/of andere op- en aanbouwen.

7.6          Er mag niet worden deelgenomen met motorfietsen. Ook aanhangwagens en/of caravans zijn niet toegestaan.

7.7          Er mag niet worden deelgenomen in voertuigen met een maximum toelaatbaar gewicht van meer dan 3500 kg.

7.8          Indien het voertuig niet voldoet aan de genoemde voorwaarden, kan Mijnchampagnemoment deelname uitsluiten. In dat geval wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd. De organisatie kan dit besluit nemen tot op de dag van de start van de Champagne Rally of tijdens het Evenement. Een voertuig welke niet aan bovenstaande eisen voldoet mag uitsluitend deelnemen wanneer Mijnchampagnemoment daarvoor schriftelijk akkoord voor heeft gegeven.

7.9          Mijnchampagnemoment is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de technische staat van het deelnemende voertuig. Deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het voldoen aan alle technische eisen van het voertuig zoals die zijn gesteld volgens de wet in elk land dat is opgenomen in de route van het Evenement.

Artikel 8                Algemene regels

8.1          Bezit en/of afsteken van vuurwerk op en tijdens het Evenement is te allen tijde strikt verboden. Bij overtreding vindt onmiddellijke uitsluiting van het Evenement plaats.

8.2          Hard rijden, slippen, burn-out, overtredingen van verkeerswetten in den lande kan, na besluit van Mijnchampagnemoment, tot diskwalificatie en uitsluiting van het Evenement leiden.

8.3          Instructies van Mijnchampagnemoment en/of door haar ingeschakelde derden moeten te allen tijde worden opgevolgd.

8.4          Deelnemer dient een geldig paspoort en/of ID-kaart bij zich te dragen gedurende het Evenement.

8.5          De behaalde resultaten tijdens de Champagne Rally zijn nooit afhankelijk van snelheid en/of tijd. De Deelnemer is het niet toegestaan om tijdens het Evenement te concurreren met andere Deelnemers ten aanzien van snelheid. De behaalde resultaten zijn afhankelijk van het zo correct mogelijk rijden van de onbekende route middels de instructies en opdrachten in het routeboek.

8.6          Het is niet toegestaan om onderweg extra passagiers mee te nemen die niet staan ingeschreven.

8.7          Het is niet toegestaan aan andermans voertuigen en overige bezittingen schade toe te brengen.

8.8          Op alle documentatie die vooraf en tijdens het Evenement aan Deelnemer wordt verstrekt geldt het auteursrecht van Mijnchampagnemoment. Het is niet toegestaan om uitingen, communicatie, documenten, opdrachten, handboeken of welke documenten van de organisatie dan ook, te publiceren en/of te reproduceren, te delen met niet-Deelnemers en/of te gebruiken voor welke andere toepassing en/of Evenement dan ook.

8.9          De Deelnemer dient tijdens het Evenement de veiligheid van anderen en zichzelf te bewaken. Zodra het rijvermogen van Deelnemer door bijvoorbeeld ziekte, gebrek aan voldoende rust, medicijnen en/of invloed van verdovende middelen afneemt of ontbreekt, is het Deelnemer verboden om tijdens het Evenement deel te nemen aan het verkeer en/of een voertuig te besturen.

8.10        Deelnemer verbindt er zich toe om alle relevante en toepasselijke wettelijke regels correct na te leven, en steeds zorgvuldig te handelen.

8.11        De Deelnemer aanvaardt dat Deelnemer op elk moment tijdens het Evenement de instructies en richtlijnen gegeven door de organisatoren zal volgen.

8.12       Organisatoren hebben het recht en de mogelijkheid om Deelnemer uit te sluiten van het verdere verloop van dit Evenement, mocht Deelnemer roekeloos en gevaarlijk gedragen met het door mij bestuurde voertuig op de openbare weg of welk terrein dan ook.

8.13        Deelnemer zal Mijnchampagnemoment onmiddellijk inlichten indien ze bij een ongeval en/of aanhouding en/of verkeersovertreding en soortgelijke voorvallen zijn betrokken.

8.14        Deelnemer is verplicht om het voertuig en zichzelf behoorlijk te verzekeren. Onder een behoorlijke verzekering wordt in ieder geval verstaan een:

 1. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
 2. een verzekering ten aanzien van letselschade en/of overlijden;
 3. zorgverzekering;
 4. verzekering ten aanzien van schade aan eigendomen en derden.

De Deelnemer dient tijdens het Evenement de verzekeringspapieren ten behoeve van voornoemde verzekeringen bij zich te dragen.

Artikel 9                Verkeersregels

9.1          Het is Deelnemer niet toegestaan de verkeersvoorschriften te overtreden.

9.2          Het is Deelnemer niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen tijdens het Evenement als er binnen afzienbare tijd gereden wordt c.q. als dit het rijvermogen van de Deelnemer beïnvloedt.

9.3          Tijdens het Evenement is het ten strengste te verboden om te rijden onder invloed van drugs en/of andere verboden middelen.

9.4          Het is Deelnemer niet toegestaan zich onsportief en/of asociaal te gedragen en medeweggebruikers te hinderen.

9.5          Deelnemer is verplicht te allen tijde veiligheidsgordels te dragen.

Artikel 10              Beeldmateriaal Evenement

10.1        Mijnchampagnemoment is gerechtigd om na toestemming van Deelnemers beeldmateriaal te gebruiken en/of te publiceren. De Deelnemers mogen te allen tijde deze toestemming intrekken.

10.2        Deelnemer is uitsluitend gerechtigd om beelden van het Evenement voor persoonlijke- en niet-commerciële doeleinden te delen.

Artikel 11              Ontbinding

11.1        Mijnchampagnemoment heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

 1. Deelnemer handelt in strijd met wettelijke regelingen of bepalingen;
 2. Deelnemer handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden;
 3. Ten laste van de Deelnemer is beslag gelegd;
 4. De Deelnemer wordt onder curatele of bewind gesteld;
 5. Deelnemer verliest de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan.

Deelnemer is verplicht om Mijnchampagnemoment onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met e bedoelde gebeurtenis. Deelnemer heeft in geval van ontbinding op grond van artikel 11.1 geen recht op restitutie van de reeds betaalde vergoeding dan wel heeft geen recht op enige andere vorm van compensatie.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

12.1        Mijnchampagnemoment behoudt alle rechten op intellectuele eigendom met betrekking tot producten/diensten die zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt heeft in het kader van de organisatie van het Evenement.

Artikel 13              Aansprakelijkheidsbeperking

13.1        Mijnchampagnemoment is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Mijnchampagnemoment ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

13.2        De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Mijnchampagnemoment gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mijnchampagnemoment en/of zijn ondergeschikte(n).

13.3        Mijnchampagnemoment is niet aansprakelijk ingeval van overmacht.

13.4        De aansprakelijkheid van Mijnchampagnemoment is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Mijnchampagnemoment in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Mijnchampagnemoment niet, dan wel slechts gedeeltelijk uitkeert, is de aansprakelijkheid van Mijnchampagnemoment in elk geval beperkt tot het bedrag dat aan de Deelnemer is gefactureerd.

13.5        Door ondertekening van deze Algemene Voorwaarden erkent en verklaart de Deelnemer geheel deel te nemen op eigen risico. De Deelnemer verklaart, in eigen naam en in naam van elk van mijn gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm van aansprakelijkheid en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van:

 1. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de Deelnemer toebehorende naar het Evenement meegebrachte zaak;
 2. schade van de Deelnemer veroorzaakt door een andere Deelnemer dan wel bezoeker van het Evenement;
 3. letselschade, waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten, van de Deelnemer ten gevolge van het bijwonen van het Evenement;
 4. schade die de Deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de Deelnemer niet de juiste informatie aan Mijnchampagnemoment heeft verstrekt.
 5. schade ten gevolge van rellen, demonstraties, vandalisme, natuurgeweld, terrorisme, etc. tijdens het Evenement of op locaties die in de route zijn opgenomen.
 6. schade die ontstaat omdat een hulpdienst, pechdienst, pechservice of welke vorm van verzekering en/of service weigert te helpen tijdens het Evenement.
 7. kosten gerelateerd aan uitvallen, pech, ongevallen etc.
 8. enige schade (direct dan wel indirect) die de Deelnemer als gevolge van een gebrekkig voertuig lijdt.

13.6        Wanneer een verzekeraar een schade weigert uit te keren die door de Deelnemer tijdens het Evenement is opgelopen kan de organisatie hiervoor nooit voor aansprakelijk worden gesteld.

13.7        Indien een Deelnemer de toegang tot een land of stad wordt ontzegd, is

Mijnchampagnemoment niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade.

13.8        Wanneer de organisatie door overmacht genoodzaakt is de route en/of een of meerdere finish locaties te wijzigen in aanloop naar, of tijdens het Evenement, dan zijn kosten die daaruit voortvloeien voor de Deelnemer nooit verhaalbaar op de organisatie

Artikel 14              Aansprakelijkheid Deelnemer

14.1        Deelnemer is aansprakelijk jegens Mijnchampagnemoment voor alle schade, direct dan wel indirect (reputatieschade), die voortvloeit uit haar/zijn handelen.

Artikel 15              Overmacht

15.1        Mijnchampagnemoment is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

15.2        Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, Mijnchampagnemoment geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mijnchampagnemoment niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

15.3        Indien de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, wordt de Overeenkomst met de Deelnemer van rechtswege ontbonden. In dat geval is Mijnchampagnemoment slechts verplicht om de betaling aan Deelnemer terug te betalen voor zover Mijnchampagnemoment geen kosten voor het Evenement c.q. de uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt.

Artikel 16              Toepasselijk recht en geschillen

16.1        Het Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Mijnchampagnemoment en Deelnemer.

16.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Mijnchampagnemoment en Deelnemer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.